Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2018

maryjanejanis
17:10
7533 d3ea 400
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viagreens greens
maryjanejanis
16:57
8491 1afb 400
Reposted fromcalifornia-love california-love viastonerr stonerr
maryjanejanis
16:57
Reposted fromFlau Flau viastonerr stonerr

May 23 2018

maryjanejanis
19:12
Reposted fromshakeme shakeme viaIriss Iriss
13:40

May 22 2018

maryjanejanis
14:54
"Od zawsze miałam poczucie, że jestem otoczona fosą, że jestem nieufna. Robię wrażenie osoby otwartej, mówię otwarcie na niektóre tematy, natomiast tak naprawdę wiele beczek soli trzeba ze mną zjeść, żebym uznała relację za przyjaźń".
— Katarzyna Nosowska
Reposted frommerkaba merkaba viakomplikacja komplikacja
maryjanejanis
14:52
9007 96a6 400
Reposted fromkarahippie karahippie
maryjanejanis
14:52
0825 d351 400
Reposted fromkarahippie karahippie

May 19 2018

12:14
3606 2d19 400
Reposted fromGrawlyx Grawlyx viarachelbones rachelbones
maryjanejanis
12:14
5124 bcc4 400
Reposted fromcarlandlouise carlandlouise viafelicka felicka

May 18 2018

maryjanejanis
23:04
1110 d17c 400
Reposted fromkarahippie karahippie viaAmericanlover Americanlover
maryjanejanis
23:01
Reposted fromFlau Flau viaAmericanlover Americanlover
maryjanejanis
22:58
8836 5fe4 400
Reposted fromyikes yikes viajanealicejones janealicejones
maryjanejanis
22:57

May 14 2018

maryjanejanis
23:08

Nau­czy­ciel­ka w li­ceum na­ryso­wała kredą na tab­li­cy pun­kt i za­pytała:
- Co widzicie?
Za­padła głucha cisza, bo uczniowie zgłupieli, nie wie­dzieli, jak od­po­wie­dzieć na tak pos­ta­wione py­tanie. Wreszcie pry­mus pod­niósł rękę i od­po­wie­dział:
- Widzę pun­kt na­ryso­wany kredą na tab­li­cy.
Wszys­cy odet­chnęli z ulgą, po­nieważ wreszcie zna­lazł się od­ważny, który naz­wał to, co wszys­cy chcieli tak właśnie naz­wać, ale wstydzi­li się mówić coś tak dla wszys­tkich oczy­wis­te­go.
Nau­czy­ciel­ka od­parła:
- Wczo­raj to sa­mo py­tanie za­dałam przed­szko­lakom. Czy wiecie, co od­po­wie­dzieli? Że to ko­niec pa­piero­sa, oko pta­ka, słup te­leg­ra­ficzny widziany z góry, ka­myk, gwiaz­da, łepek szpil­ki, krop­la wo­dy, mias­to zaz­naczo­ne na ma­pie, je­den pieg, ziar­nko piep­rzu, Ziemia widziana z da­lekiego kos­mo­su...

Patrz inaczej.

— Teatr Trzy Rzecze
Reposted fromgosienia gosienia viaepidemic epidemic
maryjanejanis
23:06
4549 ef39 400
Reposted fromseaweed seaweed viastonerr stonerr

May 13 2018

21:51
6425 e32c

and what is your type, exactly?

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viairmelin irmelin
maryjanejanis
17:00
maryjanejanis
17:00
Reposted fromshakeme shakeme vianikotyna nikotyna
maryjanejanis
16:59
4968 668c 400
Reposted frompwg pwg viaidosk8 idosk8
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl