Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2018

maryjanejanis
23:05
maryjanejanis
23:03
maryjanejanis
23:01
3141 4875 400
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
maryjanejanis
22:58
6888 1dd8 400
Reposted frompsychedelix psychedelix viafelicka felicka
09:31
3897 a091 400
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaguniaaaaaa guniaaaaaa
maryjanejanis
09:31
4187 d831 400
Reposted fromursa-major ursa-major viastoko stoko

September 19 2018

maryjanejanis
23:03
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaoitnb oitnb
maryjanejanis
23:00
4951 fdc9 400
Reposted fromLane Lane viaAmericanlover Americanlover
maryjanejanis
23:00
5733 099d 400
Reposted fromipo ipo viaAmericanlover Americanlover
maryjanejanis
22:59
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— Autor nieznany
maryjanejanis
22:58
6695 1d6d 400
Reposted fromkarahippie karahippie
maryjanejanis
22:58
6700 534d 400
Reposted fromkarahippie karahippie

September 18 2018

maryjanejanis
08:45
6342 829b 400
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober vianoelya noelya
maryjanejanis
08:32
0512 d398 400

September 17 2018

maryjanejanis
21:03
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viafreeway freeway
maryjanejanis
21:02
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromtroubles troubles viafreeway freeway
maryjanejanis
20:55
4584 952d 400
Reposted from4777727772 4777727772 viaMountainGirl MountainGirl
20:54
5000 4f0c 400
Reposted fromSkydelan Skydelan viapastelina pastelina

September 16 2018

maryjanejanis
10:00
1336 5695 400
Reposted fromfelicka felicka viajanealicejones janealicejones

September 15 2018

maryjanejanis
05:29
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl