Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2018

maryjanejanis
16:13
7615 45dc 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
maryjanejanis
16:09
4725 8668 400
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
maryjanejanis
16:07
maryjanejanis
16:02
Byłem buntownikiem łagodnym, najłagodniejszym z możliwych, ale krańcowym. Poszedłem do końca. Czy za daleko? Chciałem unieść wszystkie nieszczęścia świata ludzi. I zwariowałem. Ale czy od tego? Nie wiem.
— Stachura, Pogodzić się ze światem
Reposted fromepicenegod epicenegod viafelicka felicka
maryjanejanis
16:01
8429 95c8 400
Reposted fromabandroned abandroned viafelicka felicka

March 21 2018

maryjanejanis
20:47
8986 6465 400
Reposted frommindtrap mindtrap viasapnai sapnai
maryjanejanis
19:25
5605 751a 400
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaMountainGirl MountainGirl

March 20 2018

maryjanejanis
20:03
5355 45e5 400
Reposted frommyrla myrla viastylte stylte
maryjanejanis
20:02
maryjanejanis
20:02
Going to the Sun Road • Glacier National Park • Montana
maryjanejanis
20:02
maryjanejanis
19:04
photography by: Jared Soares
Reposted fromnoticeable noticeable viayouareadonkey youareadonkey
maryjanejanis
19:00
0650 858d 400
Reposted fromfelicka felicka viairmelin irmelin

March 19 2018

maryjanejanis
15:37
Reposted fromshakeme shakeme viaseleneskin seleneskin
maryjanejanis
15:36
Reposted frommrrru mrrru viairmelin irmelin
maryjanejanis
15:27
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca.
maryjanejanis
15:25
6130 9042 400
see more
Reposted fromnazarena nazarena viairmelin irmelin
maryjanejanis
14:32
14:27
3791 1516 400
maryjanejanis
14:27
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl