Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2017

maryjanejanis
16:11
Reposted fromchich chich viarezteherbe rezteherbe
maryjanejanis
16:09
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viarezteherbe rezteherbe
06:27
4818 8cb3 400
Reposted fromsunlight sunlight viafelicka felicka
maryjanejanis
06:26
3143 0597 400
Reposted fromaniamy aniamy viafelicka felicka
06:26
8838 e4a8 400
Reposted fromdrozdzi drozdzi viafelicka felicka
maryjanejanis
06:26
2122 f90f 400
Reposted fromnfading nfading viafelicka felicka
06:23
4429 7a54 400
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viapixielark pixielark
maryjanejanis
06:22
5559 05ea 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viapixielark pixielark
maryjanejanis
06:22
maryjanejanis
06:21
maryjanejanis
04:34
4835 17f5 400
Reposted frommariola mariola viaepidemic epidemic
maryjanejanis
04:34
5833 138e 400
Reposted frommopsmopski mopsmopski viaepidemic epidemic
maryjanejanis
04:29
Moim największym problemem było to, że nie potrafiłam znaleźć stabilizacji, bezpieczeństwa i spokoju w sobie. Otaczająca mnie rzeczywistość każdego dnia, na milion różnych sposobów wpływała na moje samopoczucie i zdolność odczuwania. Chciałam się od tego uwolnić. Chciałam mieć pewność, że niezależnie od tego co się stanie, znajdę ukojenie na dnie mojej duszy. Chciałam znaleźć w sobie przyjaciela, na którego zawsze mogę liczyć. Ze wszystkich rzeczy, których było mi brak, tego było mi brak najbardziej. Zdecydowanie.
— A.
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave vianyaako nyaako
maryjanejanis
04:28
4768 a278 400
Kwurwiłamsię!
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo vianyaako nyaako
maryjanejanis
04:27
4780 6623 400
Reposted fromnyaako nyaako
maryjanejanis
04:27
4405 7bf2 400
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic vianyaako nyaako
maryjanejanis
04:27
04:26
8419 4d34 400
Reposted fromvesania vesania vianyaako nyaako
maryjanejanis
04:24
Reposted fromFlau Flau vianyaako nyaako
maryjanejanis
04:23
Niektórych rzeczy nie da się ukryć ani zapomnieć. Same o sobie przypominają, wychodząc na wierzch, wynaturzone i ohydne.
— Erica Spindler
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl