Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2019

maryjanejanis
07:32
Reposted fromFlau Flau viaMountainGirl MountainGirl

March 30 2019

maryjanejanis
12:14
4503 eaa0 400
via Radość.
Reposted fromnutt nutt viainsanedreamer insanedreamer
maryjanejanis
12:12
7821 cc1d 400
Reposted fromkarahippie karahippie
maryjanejanis
12:09
maryjanejanis
12:07
8092 6043 400
Reposted fromjalu jalu viaMadsentropiahigh Madsentropiahigh

March 27 2019

maryjanejanis
00:03

March 26 2019

maryjanejanis
23:58
6910 92fa 400
Reposted fromwoodpile woodpile viastylte stylte
maryjanejanis
23:57
5500 5594 400
Reposted fromjestemzero jestemzero viastylte stylte

March 23 2019

07:08
2356 ff3e 400
maryjanejanis
07:08
9156 7132 400
Reposted from1923 1923 viainsanedreamer insanedreamer
maryjanejanis
07:08
5454 2263 400

March 22 2019

maryjanejanis
03:33
8134 74a4 400
maryjanejanis
03:32
2909 bd10 400
Reposted fromkarahippie karahippie
maryjanejanis
03:02
8961 7c6a 400
Reposted from4777727772 4777727772 viaPjotrek Pjotrek
02:48
6750 3bab 400
maryjanejanis
02:48
5989 4cc6 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatwice twice
maryjanejanis
02:45
Nic nie jest przyjemniejsze niż myślenie, czytanie, rozmowa, spotkanie z dziećmi, z przyjaciółmi, dobra herbata, film, spektakl, muzyka, kaszmirowy szal, inteligentne towarzystwo, wiedza, jesień, wiosna, lato, dobre, wygodne łóżko, wyrafinowane zapachy, piękne przedmioty, wspomnienia, spokój, uśmiech, śmiech, spacer z moimi psami.
— Krystyna Janda
Reposted frommhsa mhsa viaPjotrek Pjotrek
maryjanejanis
02:45
2910 bdd2 400
maryjanejanis
02:42
9612 6278 400
maryjanejanis
02:42
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl