Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 26 2020

maryjanejanis
20:07
8540 8894 400
Reposted frommiischa miischa viaidosk8 idosk8
maryjanejanis
20:07
Boję się świata bez wartości, bez wrażliwości, bez myślenia. Świata, w którym wszystko jest możliwe. Ponieważ wówczas najbardziej możliwe jest zło.
— Ryszard Kapuściński - "Lapidarium"
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viaidosk8 idosk8
20:06
4350 3d92 400
Reposted frominculubum inculubum viaidosk8 idosk8
maryjanejanis
20:06
6014 2972 400
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaidosk8 idosk8
maryjanejanis
20:06
3290 9d13 400
Reposted fromikhakima ikhakima viaidosk8 idosk8
maryjanejanis
20:05
maryjanejanis
20:05
7030 b770 400
Reposted fromikhakima ikhakima viaidosk8 idosk8
maryjanejanis
19:57
0984 fad7
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaembrace embrace
maryjanejanis
19:56
19:56
maryjanejanis
19:56
3007 346f 400
Dzisiaj jest też międzynarodowy dzień świni, nie tylko smutny poniedziałek. 
Reposted fromhrafn hrafn viaarcen arcen

January 22 2020

20:01
7877 585f 400
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viababyface babyface
maryjanejanis
19:56
4925 59d8 400
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasininen sininen

January 15 2020

maryjanejanis
23:45
4510 bb3f 400
Reposted fromfungi fungi viamrsnobodyy mrsnobodyy
maryjanejanis
23:42
9879 63c3 400
Reposted frompiehus piehus viaarbuzy arbuzy
maryjanejanis
23:33
Reposted fromFlau Flau viadzony dzony

January 13 2020

maryjanejanis
23:13
Reposted fromshakeme shakeme viapannadziewanna pannadziewanna

January 12 2020

maryjanejanis
18:59
Reposted fromshakeme shakeme viastylish stylish
maryjanejanis
18:59
Reposted fromshakeme shakeme viastylish stylish

January 10 2020

maryjanejanis
07:08
Reposted fromshakeme shakeme viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl